Thị thực không định cư Hoa Kỳ
– Thị thực công tác/ du lịch
– Thị thực làm việc
– Thị thực học sinh
– Thị thực khách trao đổi
– Thị thực quá cảnh/ thủy thủ
– Thị thực doanh nhân theo hiệp ước và thị thực nhà đầu tư theo hiệp ước.

Thị thực định cư Hoa Kỳ
– Định cư diện gia đình bảo lãnh
– Định cư diện hôn phu, hôn thê
– Định cư diện bảo lãnh lao động.

Thị thực không định cư Canada
– Thị thực công tác/ du lịch
– Thị thực làm việc
– Thị thực học sinh
– Thị thực khách trao đổi
– Thị thực quá cảnh/ thủy thủ
– Thị thực doanh nhân theo hiệp ước và thị thực nhà đầu tư theo hiệp ước.

Thị thực định cư Canada
– Định cư diện gia đình bảo lãnh
– Định cư diện hôn phu, hôn thê
– Định cư diện bảo lãnh lao động
– Định cư theo diện đầu tư.

 

Liên hệ luật sư